نماینده محلی ما باشید

یک فرصت منحصربفرد برای باز کردن اداره‌ی پاکت آپشن در شهر شما. مقر محلی پاکت آپشن را اداره کنید و درآمد ثابتی کسب نمایید.

نماینده منطقه

برنامه نمایندگی منطقه‌ای از طرف پاکت آپشن! از یک فرصت منحصربفرد استفاده کنید تا نماینده‌ی شرکت ما در منطقه‌ی خود باشید و اداره محلی خود را مدیریت کنید.

اعمال کردن

چگونه کار می کند

  • 1. اعمال کردن برای شرکت در برنامه.
  • 2. ثبت شراکت با پاکت آپشن.
  • 3. خدمات پاکت آپشن را در منطقه‌ی خود تبلیغ کنید
  • 4. پاداش نمایندگی را دریافت کنید

درآمد نماینده محلی

درآمد شما جمعی از پاداش استاندارد همکاری تا 15$ از هر معامله رجوع داده شده و %10 از درآمد افرادی که معرفی کرده‌اید و همینطور پرداختی‌های اضافی که شخصا با طرف مقابل در مورد آن تصمیم گرفته شده است.

* شرایط باجزئیات شرکت در برنامه‌های رابطه‌ای و نمایندگی ما در توافق‌نامه رابطه شرح داده شده است.

خدمات فقط برای مشتری‌های پاکت آپشن در دسترس است