بهترین شرایط افیلیت در بازار

پوشش خدمات در سراسر جهان

کارمزد مشارکت در سود حداکثر 80%

Become a Pocket Option partner
Macbook

چگونه کار می کند

01

Register a partner account

Be productive and upgrade your profile status to rise your commission up to 80%

02

Refer new clients

The higher the amount of active referrals the bigger is your commission and bonus

03

Clients start trading

And generating trading volume on their Pocket Option accounts

04

Get commission for each active referral

Depending on the chosen affiliate campaign and partner status

Exclusive conditions for Pocket Option partners

 • شراکت در سود

  سیستم مشارکت در سود پیشرفته با درآمد منفعل بلند مدت.

 • پاداش برای FTDs

  سیستم پاداش اضافی به همراه پرداخت برای اولین واریز های مشتری.

 • پرداخت های هفتگی

  Regular and stable payouts without any delays.

 • کارمزد گردش مالی خالص

  Receive a commission for the trading volume referrals generate. The bigger the volume — the higher is your revenue.

 • مسابقات شرکت های افیلیت با مشارکت رایگان

  Get additional commission and win stunning prizes for your performance.

 • مواد تبلیغاتی گسترده

 • پست بک های خودکار

 • پشتیبانی و همیاری 24 ساعته

 • برنامه زیر مجموعه

 • برنامه ها و لینک های تلفن همراه

Become a Pocket Option partner
iphone

برنامه های پیشنهادی

جریان های ترافیکی خود را تقسیم و ترکیب کنید تا از برنامه مشارکت ما حداکثر درآمد را کسب کنید

می توانید هر نوع پیشنهادی را برای کمپین های افیلیت خود انتخاب کنید

پیشنهاد شراکت در درآمد

شما بر اساس فعالیت معاملاتی همه معرف شده های خود از محل درآمد شرکت، کارمزد دریافت می کنید

پیشنهاد شراکت در واریز

شما براساس اولین واریز معرف شده خود کمیسیون دریافت می کنید

پیشنهاد شراکت در حجم

شما براساس کل حجم معاملات معرف شده های خود کارمزد دریافت می کنید و همچنین از درآمد شرکت بر اساس فعالیت معاملاتی کل معرف های خود کارمزد دریافت می کنید.

پیشنهاد شراکت در گردش مالی

شما براساس کل حجم معاملاتی معرف شده های خود کارمزد دریافت می کنید

پیشنهاد CPA

برای معرفی و ارجای یک مشتری فعال براساس مبلغ GEO و FTD، یک بار کارمزد دریافت می کنید

پیشنهادات براساس سطح پروفیل

 • منظم
 • پریمیوم
 • VIP
 • IB
شرایط FTD 3 - 49
شراکت در درآمد 50%
شراکت در واریز 50% برای واریز اول
شراکت در حجم 40% شراکت در درآمد
+ 2% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4%
CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 5%
حداکثر کارمزد برای هر مشتری، $ 1000
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 50 - 199 (or from 50 - 199 FTD with total amount over $2 500)
شراکت در درآمد 60%
شراکت در واریز 100% برای واریز اول
شراکت در حجم 50% شراکت در درآمد + 2.5% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4.5%
CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 7%
حداکثر کارمزد برای هر مشتری، $ 5000
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 200 - 499 (or from 200 - 499 FTD with total amount over $10 000)
شراکت در درآمد 70%
شراکت در واریز 50% برای 5 واریز اول
شراکت در حجم 55% شراکت در درآمد + 3% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4.7%
CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 10%
حداکثر کارمزد برای هر مشتری، $ نامحدود
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 500+ (or from 500 FTD with total amount over $25 000)
شراکت در درآمد 80%
شراکت در واریز 50% برای هر واریز
شراکت در حجم 60% شراکت در درآمد + 3% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 5%
CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 10%
حداکثر کارمزد برای هر مشتری، $ نامحدود
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه

ثبت نام کنید و سود کسب کنید