موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-10-03 01:19:57
UID: 34027182

Pocket options is a great platform for beginner and pro level traders. There’s a free demo account to practice your strategies before leaping into the real market. As you grow as a trader, your account grows with you. You gain experience points and as you accomplish different achievements, you’re given the opportunity to use a variety of trading advantages on this platform. I would recommend that all traders who have not traded on this platform to give it a try. Two thumbs up
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-30 22:54:42
great platform

does anyone know whether this platform support traders from Canada ?
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-28 08:24:26
its terrific broker.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-28 07:55:55
Hello all. I am newbie here. I like this platform. I will recommend Pocketoption to my friends. I think Good broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-27 21:45:25
I have done it on many platforms but have not seen such a platform till date. this is my favorite .I like your copy of signals and social trading and many more futures,
i have lost money here but still i want to give 5 star rating.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-27 14:31:48
Great!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-27 07:37:40
It’s awsome need my reward now
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-25 07:55:12
Still the best option trading broker I know
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-24 04:53:54
the best broker ever seen before
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-23 10:22:30
Best app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید