برنامه‌ی معاملات نمادها

Сurrent list of available assets with corresponding payouts. Relevant for: 06:13, 30.09.2022*
نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CNH OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
90%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
89%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/TRY OTC
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY OTC
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY OTC
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY OTC
79%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY OTC
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/TRY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CNH
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD OTC
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
61%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/HUF OTC
58%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/NOK OTC
57%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
56%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
56%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
55%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
51%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
51%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
49%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
47%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
30%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
20%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
20%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
89%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
69%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
69%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
64%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
62%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
54%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
51%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
26%
کریپتوکارنسی‌ها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Ethereum
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BCH/EUR
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BCH/GBP
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BTC/GBP
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Polkadot
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Chainlink
15%
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200 OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100
45%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.