برنامه‌ی معاملات نمادها

Relevant for: 15:01, 16.05.2022*
نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
64%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
61%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
59%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
56%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
89%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco OTC
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
72%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
60%
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200
37%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.