موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-08-10 22:06:12
Most reliable, trustworthy broker I’ve been in, payments been quick and fast and the system is great
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-10 20:41:54
Pocket Options is pretty good. It's pretty much an all or nothing situation. For one, you really have to take your money and trading seriously. Pretty good... withdrawals and compounding... withdrawals and compounding.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-09 01:34:57
Je suis le trader ID22160895 , la plateforme est fiable r.a.s pour les depot et retrait
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-07 02:20:58
Excellent place to trade but app and website needs maintenance. The website sometimes laggy when you try to enter in a trade and the app is unscaled when you put in a trade for however long the duration the app registers your trade a second sooner than what time duration was for or it will say you won a trade and take back the funds when close the app and reopen it. Otherwise excellent app overall. -Raiku
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-06 22:11:16
The best binary trading platform in the world
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-05 13:47:30
Most consistent broker ever. The payments and deposits have always been blazing fast. Thank you...PO!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-04 13:22:53
very nice and friendly platform that i found since i started trading. this is the best platform, you know im new user to this platform , but since i found this friend user trading platform , i invited all my friend and now we are almost 200 newbies here now, and i continously invite more here in the philippines to use this trading flatform. my goal is around 15thousand filipino to join and use this pplatform.i love it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-02 17:05:17
wouldnt change broker platforms i have used others but po is the most consistent
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-02 00:38:26
Best Broker I use is PO
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-07-30 03:40:41
Been Using PO for a little over a year now. And i love it. It's Binary options made easy for anyone at any trading level.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید