موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-01-22 10:51:32
the best platform ever!! i enjoy trading here. I'm still new and I'm in love with the way this broker operate. i recommend anybody who want to trade binary option on this broker. withdrawals are instant, quick support and Public charts are just superb. thank you pocket option you gave me a chance and a reason to live. I have never get employment anywhere till I found this broker and they gave me that chance. thank you thank you thank you POCKET OPTION.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-22 09:52:32
Great to learn, Trade and continue for long run. I already recommended to to friends and family member. Thanks for creating great platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-21 23:50:43
The very broker ever! I made 100$ in 3 days
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-21 13:52:44
The very best options broker on the market!
I am learning quickly and finally recovering losses with Pocket Option. I would highly recommend this broker!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-21 05:55:59
My withdrawal issue is going on above 15 days. But otherwise App is good. Customer support also very good..

Withdrawal issue only happening 1st Time .

Dear Team pls Kindly rectify My Withdrawal issue..
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-21 03:29:10
this app is literally underrated, ive been using po for about 3 years now and the community is great the money that is earned is even better maybe on good days lol, but ive suggested over 30 people and every last person thats used this app after me has had a good response, thank you so much pocket option i love you guys.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-17 23:03:35
Best trading platform, fast withdrawals, good deposit bonuses,support always answers fast and solves all problems.I quickly learned how to trade using demo account, regular and otc market both give good profits. I recomment this to everyone, thanks Pocket Option!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-17 05:25:04
Awesome trade/saving and earning app.
Clear and understand enable learning material, quick support
HIGH PROFITS and depozit bonus, quick withdraw.
RECOMMENDED!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-17 04:50:25
Superb trading platform I love Pocket option
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-16 00:57:52
THE Best App, has no competition!!! thank you who created it ... you are a genius.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید