موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-08-05 13:47:30
Most consistent broker ever. The payments and deposits have always been blazing fast. Thank you...PO!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-04 13:22:53
very nice and friendly platform that i found since i started trading. this is the best platform, you know im new user to this platform , but since i found this friend user trading platform , i invited all my friend and now we are almost 200 newbies here now, and i continously invite more here in the philippines to use this trading flatform. my goal is around 15thousand filipino to join and use this pplatform.i love it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-02 17:05:17
wouldnt change broker platforms i have used others but po is the most consistent
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-08-02 00:38:26
Best Broker I use is PO
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-07-31 20:15:52
In love with Pocket Option!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-07-30 03:40:41
Been Using PO for a little over a year now. And i love it. It's Binary options made easy for anyone at any trading level.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-07-29 00:53:11
I love pocketoptions however, I wish you could have a rollover tool and this platform would probably be there best to trade on also add in the option to trade more then 1000 at a time
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-07-28 03:44:44
I have experience the low and high of pocket option and to be honest I have consider switching many times. I do feel is the best platform; nonetheless they lack on somethings like the ability to interact with the chart-- not just lines and trend lines but the ability to draw on the graph would be amazing-- also if they were to implement the ROLLOVER feature this platform would be the BEST of them all PERIOD.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-07-27 23:55:33
good!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-07-22 20:55:10
great platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید