موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-06-09 13:46:22
Best Platform ever...
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-08 00:32:20
the best platform out hands down great broker low fees timely service that allows you to compound your account over time
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-07 16:53:02
It is very good platform between of All platforms :) i like +1
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-07 06:01:47
great broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-05 12:52:14
one of the top brokers , im a newbie so i need to practice alot to be abl to have profit, and demo account makes is much easier.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-05 11:47:21
it is a good trading platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-04 20:50:56
Solid, legit platform where you can compound your account with little money. Very attractive platform that also gifts you awards and ranking achievements. I'm not a big fan of copying trades but I like how they offer incentives for many actions. They also have a safe where you can earn higher interest than a savings account. Deposit...Win your trades w/ proper risk management, then put that money you deposited into a safe and trade with free money. Rinse and Repeat! I wish the charts were closer to Trading view by design by it's dope enough to manage. Please learn how to locate pattern using multiple time frame analysis and what candles are and what they mean before starting your demo and live. It's as easy to make money as it is to lose money. The game is not about getting rich more than it is about protection and compounding.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-03 10:32:54
Yeah it's a good app for trading..
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-02 18:31:22
Good opportunity for monetization and credit. Thanks for the pocket option that has always been at its peak. Thanks
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-02 17:32:32
It is very good and has regular payments. It has credit. It has a very high profit. It is great for earning money. Thanks to the pocket option team.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید