موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-10-03 16:20:04
Best trading broker out should only use pocket option for trading super easy interface fast deposits and withdrawals just make sure you have a verified account and everything with work smoothly! (po id: 34438907)
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-10-03 15:43:33
Best platform i ever seen, awesome interface easily to analyse .Lot of indicator, more return rate
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-10-02 07:04:32
pocket option is one of the best platforms out cant wait to make some big money!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-10-01 21:08:32
I'm happy with this broker, withdrawal time is little bit annoying sometimes,
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-30 22:54:42
great platform

does anyone know whether this platform support traders from Canada ?
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-28 08:24:26
its terrific broker.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-28 07:55:55
Hello all. I am newbie here. I like this platform. I will recommend Pocketoption to my friends. I think Good broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-27 21:45:25
I have done it on many platforms but have not seen such a platform till date. this is my favorite .I like your copy of signals and social trading and many more futures,
i have lost money here but still i want to give 5 star rating.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-27 14:31:48
Great!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-27 07:37:40
It’s awsome need my reward now
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید